• അനുഭവസമ്പന്നരായ അധ്യാപകരിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ മാർഗനിർദ്ദേശം
 • നല്ല ഡിജിറ്റൽ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങൾ
 • ഒരേ ലക്ഷ്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായക സമൂഹം

What You’ll Learn

 • ലക്ഷ്യക്രമീകരണവും സമയ മാനേജ്മെന്റും
 • ശക്തമായ ശീലങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തൽ
 • വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഒരു പഠന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ
 • അവശ്യ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക
 • ഓൺലൈൻ സുരക്ഷയും അപകടസാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കൽ
 • സ്ക്രീൻ സമയം ഫലപ്രദമായി മാനേജ് ചെയ്യൽ
 • സ്ക്രീൻ ആസക്തി പരിഹരിക്കൽ

Who Should Attend

 • എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ
 • തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലും ജീവിതത്തിലും വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ
 • ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനും കുട്ടികളെ ഓൺലൈനിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ.
 • മാസത്തിൽ രണ്ട് തത്സമയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ
 • റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസുകളും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും
 • സഹപാഠികളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള WhatsApp സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്.

ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് – ഇന്ന് തന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഓൺലൈൻ ലോകം മനസ്സിലാക്കുക.
ഡിജിറ്റൽ അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുകയും തടയുകയും ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ അനുഭവം മാനേജ് ചെയ്യുക.
പഠനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പിന്തുണ നൽകുക.
മികച്ച ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.