കൂട്ട് കൂടാം മിടുക്കനാക്കാം സൗജന്യ രക്ഷാകർതൃ പരിശീലനം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഈ ആശങ്കകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?

 • മൊബൈൽ ഫോൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?
 • അമിതമായി ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു?
 • പഠനത്തിൽ താൽപര്യക്കുറവ്?

പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കാം

ആത്മവിശ്വാസമുള്ള, സന്തുഷ്ടരായ കുട്ടികളെ വളർത്തുക”

കുട്ടികളെ നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ രക്ഷാകർത്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൗജന്യ പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഇത്. കുട്ടികളുമായി എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താം, ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാം, പഠനത്തോടുള്ള താൽപര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നെല്ലാം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം.

കുട്ടിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ

 • കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ആരോഗ്യകരമായ ആശയവിനിമയം വളർത്തിയെടുക്കുക
 • സ്വയം നിയന്ത്രണവും അച്ചടക്കവും പഠിപ്പിക്കുക
 • പോസിറ്റീവ് പാരന്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആത്മാഭിമാനം വളർത്തുക
 • നിങ്ങളുടെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക

കോഴ്‌സ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • ദൈർഘ്യം: ഒരു വർഷം
 • ക്ലാസുകൾ: രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ
 • സമയം: വൈകുന്നേരം 8:00 മുതൽ 9 വരെ
 • ഓൺലൈൻ: (Google Meet)
 • ഫീസ്: സൗജന്യം