പഴശ്ശി കലാപം

കേരള പി എസ് സിയുടെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും -ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും കേരളവും -മുന്നേറ്റങ്ങൾ -പഴശ്ശി കലാപം

Continue Readingപഴശ്ശി കലാപം

ദേശീയ പാത-ഇന്ത്യ-ഗതാഗത മേഖല -റോഡ് ഗതാഗതം

കേരള പി എസ് സിയുടെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും -ഇന്ത്യ-ഗതാഗത മേഖല -റോഡ് ഗതാഗതം -ദേശീയ പാത

Continue Readingദേശീയ പാത-ഇന്ത്യ-ഗതാഗത മേഖല -റോഡ് ഗതാഗതം

X prelims Maths and mental ability

കേരള പി എസ് സി ഇത് വരെ നടത്തിയ x ലെവൽ പ്രെലിംസ്‌ ചോദ്യപേപ്പറുകളിലൂടെ ഗണിതവും മനസികശേഷി പരിശോധനയും പഠിച്ചെടുക്കാം . ആദ്യം ഓരോ ചോദ്യപേപ്പറിലെയും 20 കണക്കുകൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ നോക്കുക.അതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണുകചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ലിങ്കും വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും…

Continue ReadingX prelims Maths and mental ability