ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ 90-ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്‌സിലൂടെ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കൂ!

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ കരിയർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രവും തികച്ചും സൗജന്യവുമായ 90-ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിലൂടെ മത്സരത്തിൽ മുൻതൂക്കം നേടൂ!

മുൻകാല പരീക്ഷാ പ്രവണതകൾ (PYQ-കൾ) അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്‌സ് സൂക്ഷ്മമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ദൈനംദിന പഠന പദ്ധതികൾ, വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ, മോക്ക് പരീക്ഷകൾ, വിശദമായ കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ അറിവും പരീക്ഷാ ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

Day 1-28
day 1-7
day 1

ഇന്ന് പഠിക്കാൻ: യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവും സംഭാവനകളും
പോർച്ചുഗീസുകാർ
വാസ്കോ ഡ ഗാമ:
കാർട്ടസ് സമ്പ്രദായം:
കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ:
ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിവൽക്കരണം: കേരളത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ
മലയാള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിഘണ്ടുക്കളും:
കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം:
ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് (1599) –
ഹൈദർ അലിയും ടിപ്പു സുൽത്താനും കേരളത്തിലെ ആക്രമണങ്ങൾ:
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ:
അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം, വേണാട് ഉടമ്പടി
“കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ” ചിത്രം
ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം
കുറിച്യർ കലാപം

PDF Note
Exam

Video classes

പഴശ്ശി കലാപം

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം

കുറിച്യ കലാപം

day 2

മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ
പാർട്ട് 1 – പാർട്ട് 5

PDF Note

Video Classes
1. VIDEO CLASS PART 1 
2.VIDEO CLASS PART 2 \
3VIDEO CLASS PART 3 
4.VIDEO CLASS PART 4
5.VIDEO CLASS PART 5

Exam Day 2

day 3

കേരളം പ്രധാന കറന്റ് അഫായേഴ്സ് പാർട്ട് 1

PDF Notes

Video classes

1. Part 1
2, part 2
3.Part 3
4.Part 4
5.part 5
6.part 6

Exam Day 3

DAY 4

CURRENT AFFAIRS INDIA PART 1

video classes

part 1

part 2

part 3

part 4

part 5

Notes PDF

Day 4 Exam

day 5

PYQ part 6-10

video classes

part 6

part 7

part 8

part 9

part 10

Notes PDF

Exam Day 5

Day 6

Maths സംഖ്യകൾ

Video classes

part 1

part 2

PDF notes 1

PDF notes 2

Exam day 6

Day 7 Revisiion

മോക്ക് പരീക്ഷ: ഒരു അവലോകനം

ദിവസം 1 മുതൽ ദിവസം 6 വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മോക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. ഇതാ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

 • മാർക്ക്: 100
 • സമയം: 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്
 • ഉദ്ദേശം:
  • പരീക്ഷയോടുള്ള ഭയം കുറയ്ക്കുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കുന്നു.
  • പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ

 • മോക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തുക.
 • യഥാർത്ഥ പിഎസ്‌സി എൽഡിസി 2024 പരീക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പിന്തുടരുന്നില്ല. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടെ, ഭാവി പരിഷ്ക്കരണ പരീക്ഷകൾ പിഎസ്‌സി പാറ്റേൺ പിന്തുടരും.

ആശംസകൾ!

Exam link

day 8-14
Day 8 Malayalam Pyq Part 1
Day 9 Current Affairs India Part 2
day 10 Current Affairs Revision 1

Current Affairs Day 3,4,9 Revision

എൽഡിസി 2024 പരീക്ഷാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക!

സൗജന്യ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ പഠനത്തിനൊപ്പം റിവിഷനും അത്യാവശ്യമാണ്. ആഴ്ച തോറുമുള്ള റിവിഷനും വിഷയം തിരിച്ചുള്ള റിവിഷനും നിങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കും.

റിവിഷൻ പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്:

 • പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം: മുമ്പ് പഠിച്ചവ ആവർത്തിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ ദീർഘകാല മെമ്മറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.
 • മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാം: റിവിഷൻ എവിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കും.
 • ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: വിഷയപരിചയം ഉള്ളത് പരീക്ഷാ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുന്നു.
 • ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടുന്നു: നിരന്തരമായ ആവർത്തനത്തിലൂടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നത് തടയാം.

റിവിഷൻ ഇല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്നത്:

 • പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കും: ആവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചത് മറന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
 • അറിവിലെ വിടവുകൾ: എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തുല്യമായ അറിവുണ്ടാകില്ല.
 • പരീക്ഷയിൽ പ്രകടനം മോശമാകും: വസ്തുതകളും ആശയങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിലവാരത്തെ ബാധിക്കും.

ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധ: കറന്റ് അഫയേഴ്സ് റിവിഷൻ

3,4,9 ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ച കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് വിഷയങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാം. നന്നായി പഠിച്ച് (പഠിക്കാനുള്ളത് day 3 ,4 ,9 ദിവസങ്ങളിലെ ലിങ്കിൽ ഉണ്ട് ) താഴെയുള്ള പരീക്ഷ എഴുതൂ💪

റിവിഷനിൽ പങ്കുചേരൂ, പഠിച്ചത് ഉറപ്പിക്കൂ!

Day 10 Exam

Day 13 Pyq part 3
Day 14

മോക്ക് പരീക്ഷ: ഒരു അവലോകനം

ദിവസം 1 മുതൽ ദിവസം 13 വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മോക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. ഇതാ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

 • മാർക്ക്: 100
 • സമയം: 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്
 • ഉദ്ദേശം:
  • പരീക്ഷയോടുള്ള ഭയം കുറയ്ക്കുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കുന്നു.
  • പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ

 • മോക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തുക.
 • യഥാർത്ഥ പിഎസ്‌സി എൽഡിസി 2024 പരീക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പിന്തുടരുന്നില്ല. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടെ, ഭാവി പരിഷ്ക്കരണ പരീക്ഷകൾ പിഎസ്‌സി പാറ്റേൺ പിന്തുടരും.

ആശംസകൾ!

Exam

Day 15-21
DAY 15
Day 16

Day 16 PYQ Revision

പ്രധാന അറിയിപ്പ്: റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ

PSC LDC 2024 പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസുകളുടെ റിവിഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ക്ലാസുകൾ മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളും (PYQs) അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

റിവിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ക്‌ളാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ ലഭ്യമാണ്

 • Day 15
 • Day 13
 • Day 5
 • Day 2

ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസുകളും അനുബന്ധ കുറിപ്പുകളും വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

ഓർക്കുക: ആവർത്തനം അറിവിനെ ഉറപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

PYQ Revision Exam

Day 17 current affairs Science and technology
Day 18

world Geography part 18

Vido classes

part 1

part 2

part 3

part 4

PDF Note

Day 18 Exam

Day 19

SCERT Chapter Economics -class 8- chapter 7 സമ്പദ്‌ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ

download chapter

Day 19 Exam

Day 20
Day 21 Revision

മോക്ക് പരീക്ഷ: ഒരു അവലോകനം

ദിവസം 1 മുതൽ ദിവസം 20 വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മോക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. ഇതാ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

 • മാർക്ക്: 100
 • സമയം: 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്
 • ഉദ്ദേശം:
  • പരീക്ഷയോടുള്ള ഭയം കുറയ്ക്കുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കുന്നു.
  • പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ

 • മോക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തുക.
 • യഥാർത്ഥ പിഎസ്‌സി എൽഡിസി 2024 പരീക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പിന്തുടരുന്നില്ല. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടെ, ഭാവി പരിഷ്ക്കരണ പരീക്ഷകൾ പിഎസ്‌സി പാറ്റേൺ പിന്തുടരും.

ആശംസകൾ!

Revision Exam 100 marks 1 hour 15 minutes

Day 22-28
Day 23

English Vocabulary-singular Plural

Video Class

PDF Note

day 23 exam

Day 24

Essential English Vocabulary part 1

PDF Note

Day 24 Quiz

day 25

SCERT class 6 Chapter 10 ജനാധിപത്യവും അവകാശങ്ങളും

ജനാധിപത്യവും അവകാശങ്ങളും chapter

exam

SCERT class 7 Chapter 10 നമ്മുടെ ഭരണഘടന

നമ്മുടെ ഭരണഘടന Chapter

exam

DAY26

SCERT CLASS 8 SS CHAPTER 4 നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ്

CHAPTER PDF

DAY 26 – EXAM

DAY 27

ECONOMICS PART 1

VIDEO CLASSES

PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5

pdf NOTE

DAY 27 QUIZ

Day 28 Revision

വസം 1 മുതൽ ദിവസം 27 വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മോക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. ഇതാ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

 • മാർക്ക്: 100
 • സമയം: 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്
 • ഉദ്ദേശം:
  • പരീക്ഷയോടുള്ള ഭയം കുറയ്ക്കുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കുന്നു.
  • പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ

 • മോക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തുക.
 • യഥാർത്ഥ പിഎസ്‌സി എൽഡിസി 2024 പരീക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പിന്തുടരുന്നില്ല. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടെ, ഭാവി പരിഷ്ക്കരണ പരീക്ഷകൾ പിഎസ്‌സി പാറ്റേൺ പിന്തുടരും.

ആശംസകൾ!

Quiz -exam revision 1-28 days 1oo marks 1hr 15 minutes

This Post Has 16 Comments

 1. Fathima najath s

  Fathima najath

 2. Nasrin

  Hi

 3. Shuhaina

  Thanks

 4. Shuhaina

  Very helpful

 5. Shuhaina

  Very useful thanks sir

 6. Shuhaina

  Very usefull

 7. Shuhaina

  Very useful classes thanks sir

 8. Shuhaina

  Thanks sir

 9. Ansar

  Hi good

 10. Ansar

  It is very nice

 11. Fairoosa. K

  Thank you

Leave a Reply