പഴശ്ശി കലാപം

You are currently viewing പഴശ്ശി കലാപം

പഴശ്ശി കലാപസമയത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെതന്നെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ കറുവതോട്ടം എവിടെയാണ് ?

A) നിലമ്പൂർ

B) താന്നിത്തോട്

C) പേരാമ്പ

D) അഞ്ചരക്കണ്ടി

D) അഞ്ചരക്കണ്ടി

 • ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്ന കാലഘട്ടം
  • 1793- 97
 • ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം
  • കണ്ണൂരിലെ പുരളിമല
 • ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം അവസാനിച്ചത് ചിറക്കൽ രാജാവിൻറെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ്
 • ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയം ആയിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപത്തിന് കാരണം
 • രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്ന കാലഘട്ടം
  • 1805
 • വയനാട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപത്തിന് കാരണമായത്
 • ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശിരാജ ആവിഷ്കരിച്ച യുദ്ധ തന്ത്രം
  • ഗറില്ലാ യുദ്ധം
 • പഴശ്ശിയെ സഹായിച്ച കുറിച്യ നേതാവ് ആര്?
  • തലയ്ക്കൽ ചന്തു.
 • പഴശ്ശി രാജാവിൻറെ സർവ സൈന്യാധിപൻ
  • കൈതേരി അമ്പു നാഥൻ
 • പനമരം കോട്ട യുദ്ധം
  • 1802
   • നടന്നത്
   • പഴശ്ശിരാജിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ
 • തലക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം
  • പനമരം വയനാട്

Leave a Reply