ആശാ റാണി: പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ല, മറിച്ച് ഒരു അവസരം!

34-ാം വയസ്സിൽ: ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ അവിശ്വസനീയ PSC വിജയം! "എന്റെ പ്രായം ഞാൻ ഒരു തടസ്സമായി കണ്ടില്ല. മറിച്ച്, ഒരു അവസരമായാണ് ഞാൻ കണ്ടത്," ആശാ റാണി ആശാ റാണിയുടെ കഥ, പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വിജയം വരിക്കാനാകുമെന്നും…

Continue Readingആശാ റാണി: പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ല, മറിച്ച് ഒരു അവസരം!