28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

You are currently viewing 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനായ ഇന്ത്യ, ഒരു പാർലമെന്ററി ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനമുള്ള ഒരു പരമാധികാര, മതേതര, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. യൂണിയന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഭരണഘടനാ തലവനാണ് രാഷ്ട്രപതി. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഗവർണർ, രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തലവനാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണസംവിധാനം യൂണിയന്റെ ഭരണസംവിധാനവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. രാജ്യത്ത് 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ്

ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടന നിയമം

2019 വരെ ജമ്മു കശ്മീരിന് ആർട്ടിക്കിൾ 35 എ പ്രകാരം പ്രത്യേക അധികാരം വിനിയോഗിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരെ നിർവചിക്കാനും അസാധാരണമായ അധികാരങ്ങളും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും വിനിയോഗിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനും ഇത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയെ അധികാരപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തിന് അതിന്റെ ഭരണഘടനയും പ്രത്യേക ഭൂമി അനന്തരാവകാശ നിയമവുമുണ്ട്. 2019 ൽ മ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടന നിയമം നിലവിൽ വന്നു

തൽഫലമായി, ആർട്ടിക്കിൾ 35 എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തെ ജമ്മു കശ്മീർ (അസംബ്ലി ഉള്ളത്)  പ്രദേശമായ ലഡാക്ക് (അസംബ്ലി ഇല്ലാത്തത്) എന്നിങ്ങനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു

Leave a Reply