ഇന്ത്യൻ നദികൾ part 1

ഇന്ത്യൻ നദികളെ പ്രധാനമായും ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും, ഉപദ്വീപീയൻ നദികളെന്നും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി രൂപംകൊള്ളുന്ന നീർച്ചാലുകൾ ചേർന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നവയാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ. ഹിമാലയനിരകളിൽനിന്നുദ്ഭവിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദികളിൽ വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളമുണ്ടാകും. മഞ്ഞുരുകിയും മഴപെയ്തുമാണ് ഇവ ജലസമൃദ്ധമാകുന്നത്. സിന്ധു,…

Continue Readingഇന്ത്യൻ നദികൾ part 1

28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനായ ഇന്ത്യ, ഒരു പാർലമെന്ററി ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനമുള്ള ഒരു പരമാധികാര, മതേതര, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. യൂണിയന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഭരണഘടനാ തലവനാണ് രാഷ്ട്രപതി. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഗവർണർ, രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തലവനാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണസംവിധാനം യൂണിയന്റെ ഭരണസംവിധാനവുമായി…

Continue Reading28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

പഴശ്ശി കലാപം

കേരള പി എസ് സിയുടെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും -ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും കേരളവും -മുന്നേറ്റങ്ങൾ -പഴശ്ശി കലാപം

Continue Readingപഴശ്ശി കലാപം